Instrukcja wydawnicza:


1. Tekst powinien być przygotowany w wersji elektronicznej i przekazany w formie wydruku (1 egz.), płycie, przesłany e-mailem lub załączony w formularzu kontaktowym.
2. Format czcionki Times New Roman, rozmiar 12, interlinia1,5.
3. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 10 stron wydruku (przy założeniu 1800 znaków na stronę).
4. Tytuły książek, artykułów podajemy kursywą; tytuły czasopism czcionką tekstową w cudzysłowie.
5. W przypisach stosujemy polskie skróty (np. tamże, dz. cyt.).
6. Teksty kwalifikuje do druku zespół redakcyjny.
7. Redakcja zastrzega sobie recenzowanie, adiustowanie i skracanie materiałów.
8. Teksty należy składać lub przesyłać na adres:

Pro Libris
WiMBP im. C. Norwida
al. Wojska Polskiego 9
65–077 Zielona Góra

e-mail: [email protected]
tel. 68 45 32 637