Deklaracja dostępności serwisu www.prolibris.net.pl

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://prolibris.net.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://prolibris.net.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2011.02.03
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.10.20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów word, w tym przez osoby spoza WiMBP – lub są skanami dokumentów. Może to powodować częściową nieczytelność dokumentów. Błędy będą w miarę możliwości poprawiane.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Eliński, adres poczty elektronicznej [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 68 45 32 612. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze al. Wojska Polskiego 9 65-077 Zielona Góra 8 skr. poczt.170, lubuskie, Polska Do budynku Biblioteki prowadzą 2 wejścia od al. Wojska Polskiego 8, oddzielne wejście główne do części wysokiej i oddzielne do Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży – „Biblioteki Pana Kleksa” do części głównej Oficyna wydawnicza „Pro Libris” mieści się na III piętrze, pok. 300 A

Do budynku Biblioteki prowadzą wejścia od al. Wojska Polskiego 9, oddzielne wejście główne do części wysokiej i oddzielne do Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży – „Biblioteki Pana Kleksa” do części głównej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wewnątrz budynku dostępna jest klatka schodowa. Tuż obok niej zlokalizowana jest winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, oznaczeniami w alfabecie brajla i zapowiedzią słowną. Przy wejściu funkcjonuje szatnia z całodobową ochroną i toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze zlokalizowana jest również informacja dla czytelników. Rozwiązania architektoniczne w budynku pozwalają na swobodne przemieszczanie się po wszystkich przestrzeniach osobom na wózku. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością dostępne są również na I piętrze, gdzie funkcjonuje Czytelnia Ogólna i Mediateka „Góra Mediów”. W budynku poza windą nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do pobrania: Plik z pełną treścią