Mediateka dla Nowej Ameriki?/ Eine Mediathek für Nowa Amerika?

Co to jest właściwie „Nowa Amerika”? Jak powstaje? Jakie ma szanse?

Nowa Amerika to nowa przestrzeń, przestrzeń myślenia i przestrzeń życiowa. Nowa Amerika to narzędzie służące do tego, by z premedytacją zapominać o granicach między Niemcami a Polską. Nowa Amerika to atak na starą rzeczywistość. To bardzo proste. Następuje poprzez wypowiedzenie stwierdzenia o istnieniu nowej rzeczywistości. I chociaż w ten sposób właściwie nic się nie zmienia, to zmienia się wszystko, przez przesunięcie perspektyw.

Oto nasze stare „ubrania” czyniące z nas Polaków czy Niemców możemy schować w najgłębszym kącie szafy, a następnie „wystroić się” w stylu Nowoamerikanów. Koniec świata staje się ziemią obiecaną. Droga przez most nad Odrą ze Słubic do Frankfurtu nie oznacza od tej chwili opuszczania ojczyzny i przejścia do budzącego obawy obcego kraju, lecz spacerek z jednej dzielnicy – Słubu do innej – Furtu albo odwrotnie. W Nowej Americe jesteśmy w domu zarówno tu, jak i tam. Oto punkt wyjścia dla naszej nowej konstrukcji rzeczywistości.

Następnym krokiem musi być nadanie Nowej Americe pewnego wizerunku. Wykorzystujemy do tego szeroko pojętą energię ludzi zamieszkujących nasz nowy kraj. Dzięki zazębianiu się najróżniejszych jakości reprezentowanych przez wszystkich kreatorów oraz dzięki oczarowaniu nazwą Nowej Ameriki, wołającej o wolność, kreatywność i pionier stwo – rośnie siła, która może nadać kształt temu krajowi. Nowa Amerika to dzieło sztuki, to laboratorium i eksperyment na temat zaangażowanego, transgranicznego społeczeństwa obywatelskiego.

Mediateka Słubfurcka wzrastała początkowo w 2010 roku w dwóch połowach, w obu bibliotekach miejskich Frankfurtu i Słubic. Pod koniec roku 2010 obydwie jej części połączyły się w słubickiej bibliotece, aby następnie, w 2011 roku, podjąć całoroczną podróż: do Zielonej Góry, Żar, Gubina/Guben, Forst, Chojny, Żytawy i Szczecina. W tym czasie Mediateka Słubfurcka zamieniła się w Mediatekę dla całej Nowej Ameriki. Obecnie wraca do Słubfurtu, który jest stolicą Nowej Ameriki.

I nadal zbiera historie z przeszłości, współczesności i przyszłości, a także przedmioty niosące znaczenia, informacje i osobiste historie. Zbiera także informacje o inicjatywach, organizacjach społecznych i podmiotach z całej Nowej Ameriki, stając się laboratorium badawczym, miejscem spotkań, archiwum państwowym Nowej Ameriki.

Mediateka Nowej Ameriki znalazła w bibliotece w Collegium Polonicum nie tylko godne miejsce, lecz także godnego partnera. Można ją odwiedzić w każdej chwili w godzinach otwarcia biblioteki, i przynieść kolejne dary, które ją wzbogacą. Specjalne wydanie czasopisma kulturalno-literackiego „Pro Libris”, które trzymają Państwo w ręku, pozwala rzucić okiem na przepływy energii i myśli, których Mediateka Nowej Ameriki jest tak pełna.

Michael Kurzwelly 
 
Was ist eigentlich „Nowa Amerika”? Wie entsteht es? Was sind die Chancen von Nowa Amerika?

Nowa Amerika ist ein neuer Raum, ein Denkraum, ein Lebensraum. Nowa Amerika ist ein Werkzeug, das dazu dient, die Grenzen zwischen Deutschland und Polen wegzudenken. Nowa Amerika ist ein Überfall auf alte Wirklichkeiten. Das ist ganz einfach. Es funktioniert durch die Behauptung einer neuen Wirklichkeit. Obwohl sich eigentlich nichts ändert, ändert sich alles durch Verschiebung der Perspektive.

Unsere Alten „Wirklichkeitsanzüge” als Deutsche und Polen können wir also ruhig weiter hinten in den Schrank hängen und uns „in Schale schmeißen” als Nowoamerikaner. Das Ende der Welt wird zum verheißungsvollen Land. Der Weg über die Oderbrücke von Słubice nach Frankfurt (Oder) bedeutet nicht mehr das Verlassen der Heimat hinein in das beängstigende Fremde, sondern ist nur ein Spaziergang vom Stadtteil Furt in den Stadtteil Słub, oder umgekehrt. In Nowa Amerika sind wir hier wie dort zuhause. Das ist der Ausgangspunkt unserer neuen Wirklichkeitskonstruktion.

Im nächsten Schritt geht es darum, Nowa Amerika ein Gesicht zu geben. Unser Ausgangsmaterial sind die komplexen Energien der Menschen, die unser junges Land bevölkern. Durch die Verzahnung der unterschiedlichsten Qualitäten aller Kreateure – und durch deren Verzauberung durch den Ruf Nowa Amerika’s nach Freiheit, Kreativität und Pioniertum – wächst eine Kraft, die dem Land Gestalt geben kann. Nowa Amerika ist ein Kunstwerk, ein Labor und ein Modellversuch für eine engagierte grenzüberschreitend wirkende Bürgergesellschaft.

Die Słubfurter Mediathek wuchs 2010 zunächst je zur Hälfte in den beiden Stadtbibliotheken von Frankfurt und Słubice. Zum Ende des Jahres 2010 schlossen sich die beiden Hälften der Mediathek in der Słubicer Stadtbibliothek zusammen, um dann im Januar 2011 eine einjährige Reise anzutreten: nach Zielona Góra, Żary, Gubien (Guben–Gubin), Forst, Chojna, Zittau und Szczecin. Dabei hat sie sich von einer Słubfurter Mediathek zu einer Mediathek für ganz Nowa Amerika gewandelt. Jetzt ist sie wieder nach Słubfurt zurück gekehrt, in die Hauptstadt von Nowa Amerika.

Weiterhin sammelt die Mediathek Geschichten aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sowie Objekte, die Träger von Bedeutungen, Informationen und persönlichen Geschichten wurden. Sie sammelt auch Informationen über Initiativen, Vereine und Akteure aus ganz Nowa Amerika und sie wird uns weiterhin als Forschungsstätte, Ort der Begegnung und Staatsarchiv von Nowa Amerika dienen.

Die Mediathek von Nowa Amerika hat in der Bibliothek des Collegium Polonicum nicht nur einen würdigen Platz, sondern auch einen würdigen Partner gefunden. Sie kann jederzeit zu den Öff nungszeiten der Bibliothek besucht werden und wartet auf Ihre Gaben, die sie bereichern wird. Die Sonderausgabe des Literatur- und Kulturmagazins „Pro Libris”, das Sie in den Händen halten, soll Ihnen einen kleinen Einblick gewähren in die Energien und Gedankenfl üsse, die die Mediathek von Nowa Amerika bevölkern.

Michael Kurzwelly