Start Pro Libris

Lubuskie Pismo Literacko - Kulturalne "Pro Libris"

"Pro Libris" ukazuje się od 2001 r. Pierwsze pięć numerów wydano w cyklu półrocznym, a następne - kwartalnym.
Potrzebę istnienia tego typu pisma zgłaszały środowiska literackie i naukowe Zielonej Górze. Ich przedstawiciele znaleźli się w zespole redakcyjnym, tak więc obok literatów, naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz bibliotekarze i muzealnicy.
Sprzyjające dla powstania pisma było też przygraniczne położenie województwa lubuskiego i sąsiedztwo Niemiec. Czynniki te, a także dofinansowanie z Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr" zadecydowały o kształcie i charakterze pisma. Jest ono przede wszystkim miejscem prezentacji tekstów literackich autorów polskich i niemieckich, dokonań plastycznych i wydarzeń kulturalnych po obu stronach granicy. Jest też miejscem wymiany myśli i polemik na temat niełatwych kontaktów polsko-niemieckich, uwarunkowanych przeszłością obu narodów i historią Środkowego Nadodrza, a także wynikających współcześnie na pograniczu. Pisanie o tych sprawach ma służyć poznaniu, a przez to lepszemu wzajemnemu zrozumieniu, stąd artykuły interesujące obie strony publikowane są w języku polskim i niemieckim. Należą do nich opisy ciekawych miejsc naszego regionu przedstawione w cyklu "Krajobrazy lubuskie". Przyroda, zabytki i historia miejscowości są tak przedstawione, by zachęcić do ich odwiedzenia. Redakcji zależy też na pokazaniu niemieckim czytelnikom dorobku twórczego ważnych postaci literatury lubuskiej. Jest to realizowane w stałym dziale "Sylwetki". Inne cykle pisma - "Mały leksykon poetów lubuskich", "Przypomnienia literackie", "Prezentacje Pro Libris" (plastyka), "Varia biblioteczne" są w większości publikowane w języku polskim. Niemniej materiały dwujęzyczne, szczególnie literackie - wiersze, proza - umożliwiają porównanie tekstu - oryginału i tłumaczenia, dając również sposobność doskonalenia języka, tak polskiego, jak i niemieckiego odbiorcy. Każdy numer pisma ma swoją odrębną promocję. Spotkania odbywają się po obu stronach granicy, pozwalając Redakcji pisma na nawiązanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi autorami i czytelnikami "Pro Libris". Wysoki poziom zamieszczanych tekstów oraz atrakcyjna oprawa plastyczna pisma sprawiają, iż znajduje ono sponsorów na wydanie kolejnych numerów, wśród których - obok Euroregionu, Urzędu Miasta Zielona Góra - są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ponadto Pismo dostępne jest w wersji elektronicznej na stronach www Biblioteki.