Oświadczenie do XIX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w opisie nadesłanej pracy literackiej do potrzeb niezbędnych dla celów konkursowych  (w rozumieniu Ustawy z dn.29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, Dz.U z 1997r Nr 133. poz.883)

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do utworów uczestników konkursu zastrzegają sobie prawo ich publicznej prezentacji bez honorarium za prawa autorskie.

Data:....................................         .................................................................

(czytelny podpis)