Nr 4 (37)

Kenneth Anders

Rocznik 1969, studiował kulturoznawstwo i obronił doktorat na temat teorii cywilizacji na berlińskim Uniwersytecie Humboldtów. Pracował jako wolny dziennikarz dla Berliner Zeitung, a następnie prowadził badania ekologiczne. W roku 2003 wraz z Larsem Fischerem założył Biuro Komunikacji Krajobrazowej (Büro für Landschaftskommunikation). Najważniejszym elementem w tej pracy jest Pawilon Łęgów Odrzańskich (Oderbruchpavillon), Warsztat Krajobrazowy na rzecz rozwoju regionalnego. Ponadto Anders udziela się jako autor i lektor przy niewielkich projektach artystyczno-scenicznych.

Przemysław Grzesiński

Absolwent fi lologii polskiej i filozofii. Pracuje w Dziale Literackim Lubuskiego Teatru. Autor kilku publikacji, twórca komediodramatu Po prostu Leon po prostu (premiera 2011 r. w Lubuskim Teatrze). Autor sztuk: Studnia, To jest wojna, Według Michała, Żużel forever.

Michael Haerdter

Urodzony w 1934 r. w Darmstadt w Niemczech. Studiował romanistykę, fi lozofi ę, nauki o sztuce i teatrologię (doktorat). Kariera zawodowa: dziennikarz; asystent reżysera w teatrze w Zurychu; dramaturg w teatrze Schillera w Berlinie; sekretarz prezydialny Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie w latach 1969–1971. Założyciel i dyrektor Domu Artystów Bethanien w Berlinie – międzynarodowej rezydencji dla artystycznej i warsztatowej sztuk współczesnych – 1972–1999. Liczne publikacje. Jest wolnym pisarzem i kuratorem w Berlinie.

Robert Jurszo

Ur. 1981 w Szczecinie. Współzałożyciel i redaktor nieistniejącego już kwartalnika literacko- fi lozofi cznego [fo:pa]. Członek zespołu przygotowującego aplikację konkursową Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Instruktor surwiwalu. Stały współpracownik portalu lekturyreportera.pl.

Andriej Kotin

Ur. w 1985 r. w Moskwie. W latach szkolnych mieszkał na zmianę w Moskwie i Berlinie. Jako piętnastolatek wraz z rodzicami osiadł w Polsce. W 2008 r. ukończył studia magisterskie na Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, obecnie przygotowuje się do obrony doktoratu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pisze wiersze, prozę, teksty piosenek, publikuje w rosyjsko- i niemieckojęzycznych almanachach i antologiach (www.andriejkotin. webd.pl, www.myspace.com/kotine).

Ryszard Kowaluk

Ur. w 1941 r. na Litwie, maj 1948 do grudnia 1956 deportacja wraz z matka i młodszym rodzeństwem na Syberie, w 1989 otrzymał azyl polityczny w Niemczech, obecnie mieszka we Frankfurcie nad Odrą, z zawodu marynarz (Kapitan Statku), od 2001 roku na emeryturze, od kwietnia 2010 jest Prezesem Koła Związku Sybiraków w Słubicach.

Anita Kucharska-Dziedzic

Adiunkt na Wydziale Humanistycznym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „Baba”.

Michael Kurzwelly

Urodzony w 1963 roku w Darmstadt, artysta plastyk (dyplom z malarstwa w Alanus Kunsthochschule w Alfter/Bonn); od 1990 do 1998 mieszkał w Poznaniu, gdzie tworzył i prowadził Międzynarodowe Centrum Sztuki. Od 1999 r. żyje w dwójmieście Frankfurcie nad Odrą – Słubice, od 2004 jest wykładowcą na Uniwersytecie Europejskim Viadrina (kulturoznawstwo). Jego najbardziej znane projekty to: „Słubfurt”, „Biała strefa”, „Nowa Amerika”.
– www.arttrans.de –

Andrzej Łazowski

Rocznik 1973 – artysta fotograf, działacz społeczny i kulturalny, wydawca, twórca Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, od 2004 r. prezes Zarządu Stowarzyszenie CPT. Współtwórca państwa polsko-niemieckiego Nowa Amerika, mieszka na pograniczu w stanie Szczettinstan w Nowej Americe.. Kocha wolność, kreatywnośc i ekologię.

Kinga Mazur

Ur. w 1989 r., poetka, studentka dwóch kierunków Uniwersytetu Zielonogórskiego. Publikowała w gorzowskim piśmie literackim „Pegaz Lubuski”, w antologii młodych poetów ziemi sulęcińskiej Smak na wiersz, autorka tomiku poetyckiego Już wiem.

Jarema Piekutowski

Pasjonat socjologii i sztuki, badacz, przedsiębiorca, freelancer. Po godzinach, niczym Fantomas, przeobraża się w różne postaci: a to wiceprezesa fundacji Veritas organizującej spotkania, warsztaty i seminaria, podczas których zaproszeni goście zastanawiają się nad sprawami fundamentalnymi z pogranicza filozofii, psychologii i antropologii; to znów tenora w zespole kameralnym Pomerania Ensemble, wykonującym głównie muzykę dawną Pomorza Zachodniego. Znawca funduszy unijnych i tajników rynku pracy. Wielbiciel literatury (ostatnio Becketta i Mertona), muzyki, malarstwa, podróży, kulinariów i długich rozmów.

Klaus Pocher

Ur. w 1969 r. Studiował germanistykę i filozofię w Berlinie, dłuższe pobyty w Londynie, Wilnie, Brukseli i Pile. Obecnie mieszka w Guben, na pograniczu polsko-niemieckim, jednak nie czuje się tam u siebie. Jego twórczość nie spotyka się z zainteresowaniem w mieście. Klaus Pocher interesuje się ponadto badaniami nad świadomością i dorabia tłumaczeniami i pisaniem.

Roland Schefferski

Artysta, urodzony w 1956 roku Katowicach. W latach 1976–81 studiował na Wydziale Malarstwa, Grafi ki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od 1984 roku żyje w Berlinie.

Czesław Sobkowiak

Ur. w 1950 r., poeta, krytyk literacki, współpracownik regionalnych i ogólnopolskich pism literackich.

Renata Thiele

Germanistka, dziennikarka, przewodniczka po Akwizgranie.

Bartosz Wójcik

Ur. w 1972 r. Mieszkający po niemieckiej stronie granicy polski artysta, kurator i organizator projektów artystycznych, od 2000 r. prowadzący Stowarzyszenie OFFicyna (m.in. Π Performance Intermedia i Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych dokumentART). Germanista; doktor historii; pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Prezentował swoje prace w kilkunastu krajach w Europie i poza nią.

Stanisław Zasada

Dziennikarz, absolwent polonistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracuje m.in. z „Gościem Niedzielnym”, „Tygodnikiem Powszechnym”. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Magda Ziętkiewicz

Ur. w 1956 roku. Polonistka, dziennikarka (m.in. w latach 80. współpracowała z podziemnym Radiem Solidarność i z Radiem Wolna Europa), nauczycielka języka niemieckiego. Koordynatorka wielu polsko-niemieckich projektów, z których największy to Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego realizowany przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i niemiecką fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość. Współzałożycielka Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Terra Incognita w Chojnie i ruchu Nowa Amerika.

Kalina Zioła

Poetka, autorka tomiku poetyckiego Srebrny motyl (2010). Wywodzi się z Poznania.



alt




Kenneth Anders

Jahrgang 1969, studierte Kulturwissenschaften und promovierte an der Berliner Humboldt–Universität über Zivilisationstheorien. Nach einer Tätigkeit als freier Journalist für die Berliner Zeitung arbeitete er in der Umweltforschung. 2003 gründete er mit Lars Fischer das Büro für Landschaftskommunikation. Wichtigster Arbeitszusammenhang ist der Oderbruchpavillon, eine Landschaftswerkstatt für Regionalentwicklung. Anders ist außerdem als Autor und Sprecher im Kleinkunstbereich tätig.

Przemysław Grzesiński

Studierte Polnische Philologie und Philosophie. Arbeit in der Literaturabteilung des Lebuser Theaters Zielona Góra. Verfasser mehrerer Veröffentlichungen, Autor der Tragikomödie Po prostu Leon po prostu (Premiere 2011 im Lebuser Theater). Autor der Stücke: Studnia, To jest wojna, Według Michała und Żużel forever.

Michael Haerdter

Geboren 1934 in Darmstadt / Deutschland. Studium der Romanistik, Philosophie, Kunst– und Theaterwissenschaft (Dr.phil.). Werdegang: Journalist; Regieassistent am Schauspielhaus Zürich; Dramaturg am Schiller–Theater Berlin; Präsidialsekretär der Akademie der Künste Berlin 1969–1971. Gründer und Direktor des Künstlerhauses Bethanien Berlin – internationale Künstlerresidenz und Projektwerkstatt für die zeitgenössischen Künste – 1972–1999. Zahlreiche Veröffentlichungen. Lebt als freiberuflicher Schriftsteller und Kurator in Berlin.

Robert Jurszo

Geb. 1981 in Szczecin. Mitgründer und Redakteur der nicht mehr existierenden literarisch- philosophischen Quartalsschrift [fo:pa]. Mitglied des Vorbereitungsteams für die Bewerbung Stettins um den Titel Europäische Kulturhautstadt. Überlebenstrainer. Ständiger Mitarbeiter des Internetportals lekturyreportera. pl.

Andriej Kotin

Geb. 1985 in Moskau. Wohnte während der Schulzeit abwechselnd in Moskau und Berlin. Im Alter von 15 Jahren ließ er sich mit seinen Eltern in Polen nieder. 2008 schloss er sein Magisterstudium der Germanistik an der Universität Zielona Góra ab. Derzeit bereitet er sich auf die Verteidigung seiner Doktorarbeit an der Mickiewicz–Universität Posen vor. Schreibt Gedichte, Prosa, Liedtexte, veröff entlicht in russisch– und deutschsprachigen Almanachen und Anthologien (www.andriejkotin. webd.pl, www.myspace.com/kotine).

Ryszard Kowaluk

Geb. 1941 in Litauen, von Mai 1948 bis Dezember 1956 Deportation mit seiner Mutter und den beiden jüngeren Geschwistern nach Sibirien, 1989 politisches Asyl in der BRD, zur Zeit wohnhaft in Frankfurt (Oder), berufl ich Schiffskapitän, seit 2010 Vorsitzender des Verbandes der Sibirienverschleppten in Słubice.

Anita Kucharska-Dziedzic

Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Fachbereiches Geisteswissenschaften des Institutes für Polnische Philologie an der Universität Zielona Góra, Vorsitzende des Frauenvereines „Baba”.

Michael Kurzwelly

Geboren 1963 in Darmstadt, bildender Künstler (Diplom in Malerei an der Alanus Kunsthochschule w Alfter/Bonn); von 1990 bis 1998 wohnte er in Poznań, wo er das Internationale Kunstzentrum gründete und leitete. Seit 1999 lebt er in der Doppelstadt Frankfurt (Oder)– Słubice, seit 2004 hat er einen Lehrauftrag an der Europa– Universität Viadrina (Kulturwissenschaften). Zu seinen bekanntesten Projekten gehören: „Słubfurt”, „Weisse Zone”, „Nowa Amerika”.
– www.arttrans.de –

Andrzej Łazowski

Jahrgang 1973 – Kunstfotograf, Gesellschafts– und Kulturakteur, Verleger, Begründer des Vereins Zeit Raum Identität, dort seit 2004 Vorstandsvorsitzender. Mitgründer des deutsch-polnischen Staates NOWA AMERIKA, wohnt im Grenzraum im Bundesstaat Szczettinstan von Nowa Amerika. Liebt die Freiheit, Kreativität und Ökologie.

Kinga Mazur

Geb. 1989, Dichterin, studiert an der Unversität Zielona Góra. Hat in der Gorzower Literaturzeitschrift „Pegaz Lubuski” sowie in der Anthologie Smak na wiersz junger Dichter der Region Sulęcin veröffentlicht, Verfasserin des Gedichtbandes Już wiem.

Jarema Piekutowski

Leidenschaftlicher Soziologe und Kunstliebhaber, Forscher, Unternehmer, Selbständiger. Nach Feierabend verwandelt er sich, wie Fantomas, in verschiedene Gestalten: den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Veritas– Stiftung, die Begegnungen, Workshops und Seminare organisiert, bei denen die geladenen Gäste sich mit fundamentalen Angelegenheiten aus dem Grenzbereich von Philosophie, Psychologie und Anthropologie beschäftigen; den Tenor des Pomerania–Kammerensembles, das überwiegend alte Musik aus Westpommern aufführt. Kenner von EU–Fonds und Geheimnissen des Arbeitsmarktes. Liebhaber von Literatur (zuletzt Beckett und Merton), Musik, Malerei, Reisen, Kochkunst und langer Gespräche.

Klaus Pocher

Geb. 1969 . Studium der Germanistik und Philosophie in Berlin, längere Aufenthalte in London, Vilnius, Brüssel und Piła. Wohnt derzeit in Guben im deutsch-polnischen Grenzraum, wo er sich allerdings nicht Zuhause fühlt. Für sein kulturelles Wirken gibt es in der Stadt wenig Interesse. Er selbst interessiert sich ansonsten für Bewusstseinsforschung und verdient etwas Geld mit übersetzen und schreiben.

Roland Schefferski

Künstler, wurde 1956 in Kattowitz geboren. In den Jahren 1976–81 studierte freie Kunst an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Breslau. Seit 1984 lebt er in Berlin.

Czesław Sobkowiak

Geb. 1950, Dichter, Literaturkritiker, arbeitet für regionale und überregionale polnische Literaturzeitschriften.

Renata Thiele

Germanistin, Journalistin, Stadtführerin in Aachen.

Bartosz Wójcik

Geb. 1972. Auf der deutschen Seite der Grenze lebender polnischer Künstler, Kurator und Organisator von Kunstprojekten, seit 2000 Leiter des OFFicyna e.V. (u.a. Π Performance Intermedia und Europäischer Dokumentarfi lmfestival dokumentART). Germanist; Doktor für Geschichte; wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Szczecin. Er präsentierte seine Arbeiten in mehreren Ländern in Europa und außerhalb.

Stanisław Zasada

Journalist, studierte Polonistik an der Kopernikus–Universität in Toruń. Arbeitet u.a. für „Gość Niedzielny” und „Tygodnik Powszechny”. Lebt und arbeitet in Poznań.

Magda Ziętkiewicz

Geboren 1956. Polonistin, Journalistin (u.a. Mitarbeiterin des Untergrundradios Solidarność und Radio Freies Europa (Radio Wolna Europa)), Deutschlehrerin. Koordinatorin vieler deutschpolnischer Projekte, unter anderen das größte Projekt Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego (Freiwillige für Europas Kulturerbe) wurde von der „Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung” und der deutschen Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft” umgesetzt. Mitbegründerin des historisch-kulturellen Vereines Terra Incognita in Chojna und der Bewegung Nowa Amerika.

Kalina Zioła

Dichterin, Verfasserin des kleinen Gedichtbandes Silberner Schmetterling (2010). Stammt aus Poznań.